artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert - Badanie sprawozdania finansowego Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi za 2012 rok

artykuł nr 2

Usługi hotelarskie w ramach zadania II Międzynarodowy Festiwal Teatralny Klasyki Światowej

artykuł nr 3

Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ustnych w ramach zadaniaII Międzynarodowy Festiwal Teatralny Klasyki Światowej

artykuł nr 4

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na realizację zadania pn.: Dostosowanie infrastruktury scenicznej do standardów europejskich (Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi)

artykuł nr 5

Wystawienie spektaklu teatralnego pt.: "Gwałt na Lukrecji" autorstwa Williama Szekspira w reżyserii Elizabeth Freestone w ramach II. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Klasyki Światowej.