artykuł nr 1

Kontrole.

KONTROLE

PRZEPROWADZONE w TEATRZE im. STEFANA JARACZA w ŁODZI

 

20.04.2011 - kontrola stanu sanitarno-porządkowego obiektu przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi,

20.04.2011 - kontrola stanu sanitarno-porządkowego obiektu przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi,

27.06.2011 - 15.07.2011 - kontrola finansowa w odniesieniu do zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz w zakresie stosowania obowiązujących w jednostce procedur, kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. "I Międzynarodowy Festiwal Teatralny Klasyki Światowej Nowa Klasyka Europy", przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Kultury i Edukacji,

25-26.07.2011 - kontrola trwałości projektu nr 11/2006 w ramach ZPORR, przeprowadzona przez Wojewodę Łódzkiego,

06-10.10.2011 -  kontrola warunków pracy działu technicznego, przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi,

02.11.2011 - kontrola archiwum zakładowego, przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Łodzi,

06.11.2011 - kontrola stanu sanitarno-porządkowego obiektu przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi,

15.11.2011 - kontrola merytoryczna i finansowa I Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Klasyki Światowej Nowa Klasyka Europy, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Kultury i Edukacji,

29.12.2011 - kontrola w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne (Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi)", przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Kultury i Edukacji,

23.05 - 29.06.2012 - analiza działalności Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi w kontekście zakończenia projektu pn. "Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim" zrealizowanego w latach 2005 - 2008,

08.10.2012 - 04.02.2013 - Kontrola działalności Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi w kontekście rozliczania nadgodzin, systemu wynagradzania i premiowania, w tym: wypłacania pracownikom Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi świadczeń pieniężnych oraz w kontekście zaangażowania pracowników działu technicznego, procesu przygotowywania i magazynowania elementów scenografii i kostiumów, stanu magazynowego na przykładzie wybranych spektakli, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Łodzi,

12.09 - 27.09.2013 - kontrola gospodarki finansowej w odniesieniu do zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w zakresie stosowania obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Łodzi,

21.11.2013 - kontrola stanu sanitarno-technicznego obiektu przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi,

09.04.2014 - 29.05.2014 - prawna ochrona stosunku pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi,

08.09.2014 - 09.09.2014 - Weryfikacja prawidłowości zarządzania systemami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa systemów oraz informacji przetwarzanych przy ich wykorzystaniu w WSJO, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

17.09.2014 - kontrola archiwum zakładowego przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Łodzi,

05.02 - 16.02.2015 - Dokonywanie wydatków z uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień publicznych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

07.05.2015 – Ocena prawidłowości gospodarowania nieruchomościami Województwa Łódzkiego przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
 
08.09.2015 - Stan sanitarno-porządkowy i techniczny obiektu oraz jego otoczenia, zabezpieczenia przeciw epidemiologiczne, przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi,

04.02.2016 – 03.03.2016 – Zgodny z upoważnieniem 2120160200821, przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych I O/Łódź,

04.03.2016 – Kontrola umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi po kątem celowości wydatkowania środków publicznych, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

16.12.2016 – 21.12.2016 – Analiza gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń oraz dodatkowych środków pieniężnych wypłaconych w „Bang Bang”, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

07.03.2017 – Stan sanitarno-porządkowy i techniczny obiektu oraz jego otoczenia, zabezpieczenie przeciw epidemiologicznego, przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi,

21.04.2017 – Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym, archiwum zakładowe i wykonanie zaleceń pokontrolnych, przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Łodzi,

03.07.2017 – 11.07.2017 – Weryfikacja prawidłowości realizacji zadań w obszarze „Ochrona danych osobowych w 10 WSJO, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

10.10.2017 - 25.10.2017 - Analiza gospodarki finansowej, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

07.02.2018 - Warunki higieny pracy, przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi,

05.11.2018 - Kontrola sanitarna - przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi,

25.04.2019 - Kontrola realizacji zadań obronnych, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

20.08.2019 - 10.09.2019 - Analiza gospodarki finansowej pod kątem przestrzegania zasad gospodarowania środkami publicznymi, określonych ustawą z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych i jej przepisów wykonawczych oraz w zakresie stosowania obowiązujących procedur wewnętrznych jednostki, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

11.10.2019 - 18.10.2019 - Odwołanie premiery spektaklu pt. "Wreszcie martwy, wreszcie brakuje powietrza" i ustalenie poniesionych w związku z tym kosztów, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

28.11.2019 - 06.12.2019 - Organizacja premier, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.