artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY ZASTĘPCY KIEROWNIKA DZIAŁU PRODUKCJI PRZEDSTAWIEŃ

                                   Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi                                                  ogłasza nabór na stanowisko zastępcy kierownika                    Działu Produkcji Przedstawień

 

1. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie min. średnie techniczne, preferowane wyższe,

2. Minimum 4-letnie doświadczenie w pracy o podobnym zakresie zadań, w tym 2-letnie w kierowaniu zespołem,

3. Dobra organizacja pracy,

4. Umiejętności komunikacji i łagodzenia napięć między pracownikami,

5. Odporność na stres,

6. Znajomość specyfiki pracy w pracowniach: krawieckich, modelatorskiej, stolarskiej, ślusarskiej, tapicerskiej i szewskiej,

7. Znajomość obsługi narzędzi MS Office i programów CorelDraw, Adobe Photoshop,

8. Dyspozycyjność z uwagi na specyfikę pracy w Teatrze,

9. Doświadczenie w nadzorze nad realizacją scenografii,

10. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i projektów scenograficznych,

11. Współtworzenie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów produkcyjnych,

12. Umiejętność ustalania priorytetów i zdolność analitycznego myślenia,

13. Kreatywność.

 

2. Dodatkowo mile widziane:

1. Znajomość problematyki funkcjonowania instytucji kultury,

2. Zainteresowanie Teatrem, Sztuką i Rzemiosłem artystycznym.

 

3. Zakres zadań na proponowanym stanowisku:

1. Zastępowanie kierownika działu w czasie jego nieobecności,

2. Przyjmowanie od scenografów dokumentacji (projektów kostiumów, dekoracji, mebli scenicznych itp.) zleconej do przygotowania sztuki, po uprzednim zatwierdzeniu przez Dyrektora,

3. Omówienie technicznych warunków realizacji oprawy scenograficznej z poszczególnymi kierownikami pracowni,

4. Organizowanie narad produkcyjnych z udziałem scenografa, kierowników pracowni,

5. Opracowywanie harmonogramu pracy warsztatów oraz zapotrzebowania  materiałowego, wynikającego z potrzeb przygotowanej oprawy scenograficznej,

6. Nadzór nad właściwym przekazywaniem wyprodukowanych kostiumów, dekoracji, rekwizytów i innych przedmiotów inscenizacji sztuki,

7. Nadzorowanie produkcji w pracowniach i usuwanie w porę wykrytych nieprawidłowości,

8. Sporządzenie obliczeń na obciążenie oraz protokolarny odbiór elementów  dekoracji o dużej rozpiętości i rozmiarze,

9. Nadzorowanie wykorzystania i ponownego użytkowania elementów dekoracji, kostiumów, rekwizytów i innych przedmiotów inscenizacji sztuk  schodzących z repertuaru.

 

4. Ze swojej strony gwarantujemy:

1. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

2. Przyjazną atmosferę,

3. Możliwość współpracy z wybitnymi osobowościami z kręgu kultury,

4. Pracę pełną ciekawych wyzwań.

 

5. Wymagane dokumenty:

1. CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,

2. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy

o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.

3. Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,

4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,

5. Kserokopie dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.

 

6. Dokumenty aplikacyjne należy składać:

a) w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź,

b) pocztą na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź,

c) mailowo na adres: kadry@teatr-jaracza.lodz.pl

w terminie do dnia 16.08.2022 r.  (liczy się data wpływu).

Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikację formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

Teatr zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi - Samorządowa Instytucja Kultury, Łódź (90-257),  z siedzibą przy ul. Kilińskiego 45, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy.

3. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

4. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. 

5. Dane są przechowywane przez okres  1 roku.

6. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, sprostowania, usuwania – w określonych sytuacjach.

7. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Dane kontaktowe IOD:  dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl .

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY ELEKTROAKUSTYKA

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko elektroakustyka

 

1. W zakres obowiązków wchodzi:

1. Obsługa sprzętu elektryczno-oświetleniowego prób i spektakli realizowanych w siedzibie Teatru i poza jego siedzibą;

2. Przygotowanie i realizacja świateł scenicznych w czasie prób i spektakli;

3. Przygotowanie i realizacja projekcji multimedialnych w czasie prób i spektakli;

4. Prowadzenie w formie zapisów elektronicznych i pisemnych zapisów świateł i multimediów do spektakli;

5. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt, stan techniczny i gotowość eksploatacyjną sprzętu oświetleniowego;

6. Stała konserwacja, wykonywanie napraw powierzonego sprzętu oświetleniowego, w zakresie posiadanych uprawnień. 

 

2. Wymagania:

1. Obsługa pulpitów, preferowane: COMPULITE VECTOR lub ETC Cobalt,

2. Wykształcenie techniczne kierunkowe,

3. Doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w pracy w teatrze,

4. Uprawnienia SEP do 1 KV,

5. Dyspozycyjność,

6. Odporność na stres,

7. Umiejętność pracy zespołowej, zaangażowanie i duża motywacja do pracy, samodzielność,

8. Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

3. Oferujemy:

1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

2. Pracę wolną od rutyny,

3. Realizację ciekawych, samodzielnych zadań.

 

4. Wymagane dokumenty:

1. CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,

2. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.

3. Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;

4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;

5. Kserokopie dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.

 

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

a) w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź,

b) pocztą na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź,

c) mailowo na adres: kadry@teatr-jaracza.lodz.pl

w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r. (liczy się data wpływu).

Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikację formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

Teatr zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi - Samorządowa Instytucja Kultury, Łódź (90-257),  z siedzibą przy ul. Kilińskiego 45, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy.

3. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

4. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. 

5. Dane są przechowywane przez okres 1 roku.

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, sprostowania, usuwania – w określonych sytuacjach.

7. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Dane kontaktowe IOD:  dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY AKUSTYKA

 

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko akustyka

 

1. W zakres obowiązków wchodzi m.in.:

1. Obsługa sprzętu elektroakustycznego w czasie prób i spektakli realizowanych w siedzibie Teatru i poza jego siedzibą,

2. Programowanie urządzeń audio podczas prób zgodnie z uwagami realizatorów,

3. Sporządzanie po ostatniej próbie generalnej szczegółowego i czytelnego scenariusza dźwięku uzgodnionego z reżyserem spektaklu,

4. Przygotowanie i prowadzenie dźwięku zgodnie ze scenariuszem spektaklu,

5. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt, stan techniczny i gotowość eksploatacyjną sprzętu,

6. Stała konserwacja, wykonywanie napraw powierzonego sprzętu w zakresie posiadanych uprawnień. 

 

2. Wymagania:

1. Wykształcenie techniczne kierunkowe,

2. Uprawnienia SEP do 1 KV,

3. Doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w pracy w teatrze,

4. Obsługa konsolet cyfrowych i programów do obróbki dźwięku,

5. Dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów,

6. Odporność na stres,

7. Umiejętność pracy zespołowej, zaangażowanie i duża motywacja do pracy, samodzielność,

8. Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

3. Oferujemy:

1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

2. Pracę wolną od rutyny,

3. Realizację ciekawych, samodzielnych zadań.

 

4. Wymagane dokumenty:

1. CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,

2. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy
o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji

3. Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,

4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,

5. Kserokopie dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.

 

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

a) w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45,

b) pocztą na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź,

c) mailowo na adres: kadry@teatr-jaracza.lodz.pl

w terminie do dnia 13 maja 2022 r. (liczy się data wpływu).

Teatr zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikację formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi - Samorządowa Instytucja Kultury, Łódź (90-257), z siedzibą przy ul. Kilińskiego 45, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy.

3. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

4. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.

5. Dane są przechowywane przez okres 1 roku.

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, sprostowania, usuwania – w określonych sytuacjach.

7. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY TAPICERA TEATRALNEGO

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko tapicera teatralnego

 

1. Główne zadania:

1. Podstawowe umiejętności w zakresie szycia ciężkiego,

2. Tapicerowanie mebli stylowych i współczesnych,

3. Upinanie kotar, zasłon i firan.   

 

2. Wymagania:

doświadczenie w zawodzie tapicera.

 

3. Oferujemy:

1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

2. Pracę wolną od rutyny,

3. Realizację ciekawych, samodzielnych zadań.

 

4. Wymagane dokumenty:

1. CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,

2. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.

3. Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;

4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;

5. Kserokopie dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.

 

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

a) w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45,

b) pocztą na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź,

c) mailowo na adres: kadry@teatr-jaracza.lodz.pl

 w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu).

Teatr zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikację formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi - Samorządowa Instytucja Kultury, Łódź (90-257),  z siedzibą przy ul. Kilińskiego 45, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy.

3. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

4. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. 

5. Dane są przechowywane przez okres  1 miesiąca.

6. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, sprostowania, usuwania – w określonych sytuacjach.

7. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Dane kontaktowe IOD:  dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl .

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY DS. PRACOWNICZYCH I SOCJALNYCH

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

specjalisty ds. pracowniczych i socjalnych

 

1. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668);

2. 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym roczne doświadczenie na stanowisku związanym ze sprawami kadrowo-płacowymi,

3. Znajomość ustawy - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) i przepisów wykonawczych;

4. Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 862);

5. Znajomość uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych;

6. Umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy;

7. Umiejętność organizacji pracy i współpracy;

8. Dokładność, rzetelność i samodzielność;

9. Odporność na stres.

 

2. Twoim dodatkowym atutem będzie:

1. Wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja lub organizacja i zarządzanie;

2. Studia podyplomowe z zakresu prawa pracy;

3. Ukończone kursy, szkolenia z zakresu prawa pracy, spraw kadrowo-płacowych;

4. Znajomość problematyki funkcjonowania instytucji kultury.

 

3. Zadania, jakie na ciebie czekają na proponowanym stanowisku:

1. Przygotowywanie projektów zarządzeń, okólników, komunikatów Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi w zakresie spraw kadrowych,

2. Prowadzenie i uzupełnianie na bieżąco akt osobowych pracowników Teatru,

3. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania, zwalniania, przeszeregowania, przyznawania nagród, odznaczeń i kar pracownikom,

4. Sporządzanie miesięcznych list obecności oraz kart ewidencji czasu pracy – miesięcznych i rocznych,

5. Sporządzanie zestawień dotyczących urlopów pracowniczych i kontrola ich wykorzystania,

6. Kontrola wykorzystania dni wolnych w zamian za pracę w soboty, niedziele i święta,

7. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,

8. Monitorowanie zmian i aktualizacji przepisów prawa w zakresie spraw kadrowo-płacowych.

 

4. Ze swojej strony gwarantujemy:

1. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

2. Przyjazną atmosferę,

3. Możliwość współpracy z wybitnymi osobowościami z kręgu kultury,

4. Możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym instytucji.

 

5. Wymagane dokumenty:

1. CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,

2. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy
o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.

3. Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;

4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;

5. Kserokopie dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.

 

6. Dokumenty aplikacyjne należy składać:

a) w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45,

b) pocztą na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź,

c) mailowo na adres: kadry@teatr-jaracza.lodz.pl

w terminie do dnia 16.04.2021 r. (liczy się data wpływu).

Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikację formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

Teatr zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi - Samorządowa Instytucja Kultury, Łódź (90-257),  z siedzibą przy ul. Kilińskiego 45, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy.

3. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

4. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. 

5. Dane są przechowywane przez okres  1 roku.

6. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, sprostowania, usuwania – w określonych sytuacjach.

7. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Dane kontaktowe IOD:  dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl .