artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA DZIAŁU PROMOCJI I REKLAMY

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

kierownika Działu Promocji i Reklamy

 

 

1. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668),

2. Min. 3 - letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

3. Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 862),

4. Znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego w stopniu komunikatywnym,

5. Umiejętność ustalania priorytetów i zdolność analitycznego myślenia,

6. Umiejętność planowania i organizacji pracy,

7. Kreatywność,

8. Odporność na stres.

2. Wymagania dodatkowe:

1. Studia podyplomowe z zakresu marketingu lub promocji lub public relations,

2. Znajomość problematyki funkcjonowania instytucji kultury,

3. Dobra obsługa pakietu MS Office.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Koordynowanie pracy działu,

2. Opracowywanie i realizacja strategii promocyjnej Teatru w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,

3. Nawiązywanie kontaktu z instytucjami kulturalnymi w innych miastach,

4. Wzmacnianie marki Teatru na arenie lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,

5. Nawiązywanie kontaktu i współpraca z dyrektorami festiwali w Polsce i za granicą,

6. Prowadzenie korespondencji zagranicznej Teatru,

7. Stały kontakt z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi – prasa, radio, telewizja, serwisy internetowe, pisma specjalistyczne,

8. Kreowanie właściwego wizerunku Teatru w mediach – lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich,

9. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z dziennikarzami, recenzentami, krytykami teatralnymi,

10. Opracowywanie materiałów promocyjnych Teatru: ulotki, foldery, stoiska targowe,

11. Opieka organizacyjna i medialna nad poszczególnymi premierami i wydarzeniami kulturalnymi Teatru,

12. Przesyłanie do mediów aktualnego repertuaru Teatru,

13. Bieżąca korekta zmian repertuarowych Teatru w prasie, radiu, serwisach internetowych,

14. Przygotowywanie zaproszeń na premiery i spektakle okolicznościowe,

15. Opieka nad stroną internetową Teatru,

16. Realizacja procedury występowania o Honorowy Patronat do właściwych podmiotów oraz koordynacja działań związanych z przyznaniem Patronatu,

17. Nadzór i kontrola nad przebiegiem prac wydawniczych i terminowością ich realizacji,

18. Nadzór nad wewnętrzną reklamą Teatru,

19. Przygotowywanie umów z podmiotami współpracującymi z Teatrem na polu promocji i reklamy.

4. Wymagane dokumenty:

1. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,

2. Podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),  

3. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy
o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.

4. Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;5. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;

5. Kserokopie dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

a) w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45,

b) pocztą na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź,

c) mailowo na adres: kadry@teatr-jaracza.lodz.pl

w terminie do dnia  6 kwietnia 2021 r. (liczy się data wpływu).

Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikację formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi - Samorządowa Instytucja Kultury, Łódź (90-257),  z siedzibą przy ul. Kilińskiego 45, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy.

3. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

4. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. 

5. Dane są przechowywane przez okres  1 roku.

6. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, sprostowania, usuwania – w określonych sytuacjach.

7. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Dane kontaktowe IOD:  dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl .

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY TAPICERA TEATRALNEGO

 

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

tapicera teatralnego

1. Główne zadania:

1. Podstawowe umiejętności w zakresie szycia ciężkiego,

2. Tapicerowanie mebli stylowych i współczesnych,

3. Upinanie kotar, zasłon i firan.   

2. Wymagania:

doświadczenie w zawodzie tapicera.

3. Oferujemy:

1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

2. pracę wolną od rutyny,

3. realizację ciekawych, samodzielnych zadań.

4. Wymagane dokumenty:

1. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,

2. Podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),  

3. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.

4. Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,

5. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,

6. Kserokopie dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

a) w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45,

b) pocztą na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź

w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. (liczy się data wpływu).

Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikację formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi - Samorządowa Instytucja Kultury, Łódź (90-257),  z siedzibą przy ul. Kilińskiego 45, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy.

3. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

4. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. 

5. Dane są przechowywane przez okres  1 miesiąca.

6. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, sprostowania, usuwania – w określonych sytuacjach.

7. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Dane kontaktowe IOD:  dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl .

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU IM. STEFANA JARACZA W ŁODZI

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi - instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.08.2023 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194).

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY DS. PRACOWNICZYCH I SOCJALNYCH


Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi,

ogłasza nabór na stanowisko

specjalisty ds.  pracowniczych i socjalnych

1. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668),
2. 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym mile widziane roczne doświadczenie na stanowisku związanym ze sprawami kadrowo-płacowymi,
3. Znajomość ustawy - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) i przepisów wykonawczych,
4. Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 862),
5. Znajomość uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych,
6. Umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy,
7. Umiejętność ustalania priorytetów i zdolności analitycznego myślenia,
8. Umiejętność organizacji pracy i współpracy,

9. Dokładność, rzetelność i samodzielność,

10. Odporność na stres.

2. Wymagania dodatkowe:
1. Wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja, organizacja i zarządzanie,
2. Studia podyplomowe z zakresu prawa pracy,
3. Ukończone kursy, szkolenia z zakresu prawa pracy, spraw kadrowo-płacowych,
4. Znajomość problematyki funkcjonowania instytucji kultury,
5. Dobra obsługa pakietu MS Office.
 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Przygotowywanie projektów zarządzeń, okólników, komunikatów Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi w zakresie spraw kadrowych.
2. Prowadzenie i uzupełnianie na bieżąco akt osobowych pracowników Teatru.
3. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania, zwalniania, przeszeregowania, przyznawania nagród, odznaczeń i kar pracownikom.
4. Sporządzanie miesięcznych list obecności oraz kart ewidencji czasu pracy – miesięcznych i rocznych.
5. Sporządzanie zestawień dotyczących urlopów pracowniczych i kontrola ich wykorzystania.
6. Kontrola wykorzystania dni wolnych w zamian za pracę w soboty, niedziele i święta.
7. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
8. Monitorowanie zmian i aktualizacji przepisów prawa w zakresie spraw kadrowo-płacowych.

 

4. Wymagane dokumenty:
1. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
2. Podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV), 
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy  o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.


3. Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,
4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
5. Kserokopie dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
a) w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45,
b) pocztą na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45,   90-257 Łódź,
w terminie do dnia 14.02. 2020 r. (liczy się data wpływu).
 

Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikację formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest   Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi - Samorządowa Instytucja Kultury,  Łódź (90-257),  z siedzibą przy ul. Kilińskiego 45, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe   w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy.
3. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
4. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. 
5. Dane są przechowywane przez okres  1 miesiąca.
6. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, sprostowania, usuwania – w określonych sytuacjach.
7. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: 
dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY ŚLUSARZA - SPAWACZA

 


Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi,

ogłasza nabór na stanowisko ślusarza - spawacza


I. Wymagania:

1. Uprawnienia spawalnicze w zakresie urządzeń do spawania (MIGOMAT   i TIG),
2. Umiejętność posługiwania się narzędziami i elektronarzędziami.


II. Oferujemy:

1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

2. Pracę wolną od rutyny,
3. Realizację ciekawych, samodzielnych zadań.


III. Wymagane dokumenty:

1. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
2. Podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV), 
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych   w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji


3. Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,
4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
5. Kserokopie dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.


IV. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

a) w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45,
b) pocztą na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź,
w terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. (liczy się data wpływu).

Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikację formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest   Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi - Samorządowa Instytucja Kultury,   Łódź (90-257), z siedzibą przy ul. Kilińskiego 45, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy.
3. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom,   ani też do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
4. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. 
5. Dane są przechowywane przez okres  1 miesiąca.
6. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, sprostowania, usuwania – w określonych sytuacjach.
7. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym   u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: 
dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl