logo bip.gov.pl

 Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Informacje Podstawowe / Nabór na wolne stanowiska pracy
1.

Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych i inwestycji

 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych i inwestycji

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45 ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds.  zamówień publicznych i inwestycji

1. Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668);

b)      2 lata doświadczenia zawodowego, w tym minimum roczne doświadczenie na stanowisku związanym z praktycznym stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych;

c)      znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) i przepisów wykonawczych;

d)      znajomość ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.);

e)      znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.);

f)       znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 862);

g)      znajomość uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych;

h)      umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy;

i)       umiejętność ustalania priorytetów i zdolności analitycznego myślenia;

j)       umiejętność organizacji pracy i współpracy;

k)      dokładność, rzetelność i samodzielność;

l)       odporność na stres.

 2. Wymagania dodatkowe:

a)      wykształcenie wyższe na kierunku: organizacja i zarządzanie, ekonomia, prawo, administracja publiczna;

b)      studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;

c)      ukończone kursy, szkolenia z zakresu problematyki zamówień publicznych i realizacji procesu inwestycyjnego;

d)      umiejętność opracowywania wniosków o pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, krajowych i zagranicznych;

e)      znajomość problematyki funkcjonowania instytucji kultury;

f)       dobra obsługa pakietu MS Office.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)      przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

b)      prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych – w tym do celów sprawozdawczości,

c)      przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych Dyrektora Teatru w zakresie zamówień publicznych i sprawowanie nadzoru nad ich stosowaniem,

d)      współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Teatru w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz przygotowywania i realizacji zadań inwestycyjnych,

e)      sprawozdawczość i archiwizacja dokumentów w sprawach o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo zamówień publicznych,

f)       monitorowanie zmian i aktualizacji przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych,

g)      sporządzanie wniosków o pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,

h)      sporządzanie protokołów odbioru zadań inwestycyjnych oraz protokołów przekazania do użytkowania zadań inwestycyjnych wraz z ich wyceną i grupą rodzajową środka trwałego/wartości niematerialnych i prawnych,

i)       przygotowywanie rozliczeń zadań inwestycyjnych ujętych w planie inwestycyjnym,

j)       prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

 4. Wymagane dokumenty:

a)       podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,

b)       podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),  

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy
o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”

c)       kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;

d)       kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;

e)       kserokopie dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

a)       w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45,

b)       pocztą na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź

 w terminie do dnia 12 października 2018 r. (liczy się data wpływu).

 Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikację formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

Klauzula informacyjna dotycząca RODO stanowiąca integralną część ogłoszenia (załącznik do ogłoszenia).

 

 


Załączniki: Rozmiar:
19.530 KB
19.530 KB

Podmiot udostępniający informację: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
Za treść odpowiada: Piotr Staszek
Osoba, która wprowadziła dane: Marcin Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2018-10-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-04
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-08 10:35

rejestr zmian publikacji »

2.

Nabór na wolne stanowiska pracy.

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi poszukuje osób na stanowiska:

1. TAPICER TEATRALNY

Główne zadania:

 • Podstawowe umiejętności w zakresie szycia ciężkiego,
 • Tapicerowania mebli stylowych i współczesnych,
 • Upinanie kotar, zasłon i firan.   

Wymagania:

 • doświadczenie w zawodzie tapicera (min. 5 lat).

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę wolną od rutyny,
 • realizację ciekawych, samodzielnych zadań.

2. ELEKTROAKUSTYK

W zakres obowiązków wchodzi:

 • Obsługa sprzętu elektryczno-oświetleniowego prób i spektakli realizowanych w siedzibie Teatru i poza jego siedzibą;
 • Przygotowanie i realizacja świateł scenicznych w czasie prób i spektakli;
 • Przygotowanie i realizacja projekcji multimedialnych w czasie prób i spektakli;
 • Prowadzenie w formie zapisów elektronicznych i pisemnych zapisów świateł i multimediów do spektakli;
 • Odpowiedzialność za powierzony sprzęt, stan techniczny i gotowość eksploatacyjną sprzętu oświetleniowego;
 • Stała konserwacja, wykonywanie napraw powierzonego sprzętu oświetleniowego, w zakresie posiadanych uprawnień. 

Wymagania:

 • obsługa pulpitów: Chamsys lub COMPULITE VECTOR lub ETC Cobalt,
 • wykształcenie techniczne kierunkowe,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w pracy w teatrze,
 • uprawnienia SEP do 1 KV,
 • dyspozycyjność (praca w systemie równoważnego i przerywanego czasu pracy,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy zespołowej, zaangażowanie i duża motywacja do pracy, samodzielność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę wolną od rutyny,
 • realizację ciekawych, samodzielnych zadań.

Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Zbłowska tel. 42 662 33 03

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy
o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi - Samorządowa Instytucja Kultury, Łódź (90-257),  z siedzibą przy ul. Kilińskiego 45, reprezentowany przez Dyrektora. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez okres  1 miesiąca. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, sprostowania, usuwania – w określonych sytuacjach.  Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Dane kontaktowe IOD:  dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl .


Podmiot udostępniający informację: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
Za treść odpowiada: Piotr Staszek
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Staszek
Data wytworzenia informacji: 2013-06-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-04 08:42

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj