artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY TAPICERA TEATRALNEGO

 

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

tapicera teatralnego

1. Główne zadania:

1. Podstawowe umiejętności w zakresie szycia ciężkiego,

2. Tapicerowanie mebli stylowych i współczesnych,

3. Upinanie kotar, zasłon i firan.   

2. Wymagania:

doświadczenie w zawodzie tapicera.

3. Oferujemy:

1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

2. pracę wolną od rutyny,

3. realizację ciekawych, samodzielnych zadań.

4. Wymagane dokumenty:

1. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,

2. Podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),  

3. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.

4. Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,

5. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,

6. Kserokopie dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

a) w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45,

b) pocztą na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź

w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. (liczy się data wpływu).

Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikację formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi - Samorządowa Instytucja Kultury, Łódź (90-257),  z siedzibą przy ul. Kilińskiego 45, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy.

3. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

4. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. 

5. Dane są przechowywane przez okres  1 miesiąca.

6. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, sprostowania, usuwania – w określonych sytuacjach.

7. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Dane kontaktowe IOD:  dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl .