artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY DS. PRACOWNICZYCH I SOCJALNYCH


Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi,

ogłasza nabór na stanowisko

specjalisty ds.  pracowniczych i socjalnych

1. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668),
2. 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym mile widziane roczne doświadczenie na stanowisku związanym ze sprawami kadrowo-płacowymi,
3. Znajomość ustawy - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) i przepisów wykonawczych,
4. Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 862),
5. Znajomość uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych,
6. Umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy,
7. Umiejętność ustalania priorytetów i zdolności analitycznego myślenia,
8. Umiejętność organizacji pracy i współpracy,

9. Dokładność, rzetelność i samodzielność,

10. Odporność na stres.

2. Wymagania dodatkowe:
1. Wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja, organizacja i zarządzanie,
2. Studia podyplomowe z zakresu prawa pracy,
3. Ukończone kursy, szkolenia z zakresu prawa pracy, spraw kadrowo-płacowych,
4. Znajomość problematyki funkcjonowania instytucji kultury,
5. Dobra obsługa pakietu MS Office.
 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Przygotowywanie projektów zarządzeń, okólników, komunikatów Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi w zakresie spraw kadrowych.
2. Prowadzenie i uzupełnianie na bieżąco akt osobowych pracowników Teatru.
3. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania, zwalniania, przeszeregowania, przyznawania nagród, odznaczeń i kar pracownikom.
4. Sporządzanie miesięcznych list obecności oraz kart ewidencji czasu pracy – miesięcznych i rocznych.
5. Sporządzanie zestawień dotyczących urlopów pracowniczych i kontrola ich wykorzystania.
6. Kontrola wykorzystania dni wolnych w zamian za pracę w soboty, niedziele i święta.
7. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
8. Monitorowanie zmian i aktualizacji przepisów prawa w zakresie spraw kadrowo-płacowych.

 

4. Wymagane dokumenty:
1. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
2. Podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV), 
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy  o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.


3. Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,
4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
5. Kserokopie dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
a) w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45,
b) pocztą na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45,   90-257 Łódź,
w terminie do dnia 14.02. 2020 r. (liczy się data wpływu).
 

Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikację formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest   Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi - Samorządowa Instytucja Kultury,  Łódź (90-257),  z siedzibą przy ul. Kilińskiego 45, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe   w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy.
3. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
4. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. 
5. Dane są przechowywane przez okres  1 miesiąca.
6. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, sprostowania, usuwania – w określonych sytuacjach.
7. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: 
dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl