artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY ŚLUSARZA - SPAWACZA

 


Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi,

ogłasza nabór na stanowisko ślusarza - spawacza


I. Wymagania:

1. Uprawnienia spawalnicze w zakresie urządzeń do spawania (MIGOMAT   i TIG),
2. Umiejętność posługiwania się narzędziami i elektronarzędziami.


II. Oferujemy:

1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

2. Pracę wolną od rutyny,
3. Realizację ciekawych, samodzielnych zadań.


III. Wymagane dokumenty:

1. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
2. Podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV), 
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych   w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji


3. Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,
4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
5. Kserokopie dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.


IV. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

a) w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45,
b) pocztą na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź,
w terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. (liczy się data wpływu).

Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikację formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest   Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi - Samorządowa Instytucja Kultury,   Łódź (90-257), z siedzibą przy ul. Kilińskiego 45, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy.
3. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom,   ani też do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
4. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. 
5. Dane są przechowywane przez okres  1 miesiąca.
6. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, sprostowania, usuwania – w określonych sytuacjach.
7. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym   u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: 
dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl