artykuł nr 1

Nabór na stanowisko tapicera teatralnego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko tapicera teatralnego

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45 ogłasza nabór na stanowisko tapicera teatralnego

I. Główne zadania:

- podstawowe umiejętności w zakresie szycia ciężkiego,

- tapicerowanie mebli stylowych i współczesnych,

- upinanie kotar, zasłon i firan.

II. Wymagania:

- mile widziane doświadczenie w zawodzie tapicera (min. 5 lat).

III. Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

- pracę wolną od rutyny,

- realizację ciekawych, samodzielnych zadań.

IV. Wymagane dokumenty:

- podpisany własnoręczne list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,

- podpisane własnoręcznie CV,

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego i przyszłych procesów rekrutacji".

- kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,

- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,

-kserokopie dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.

V. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

- w siedzibie Teatru im. St. Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45,

- pocztą na adres: Teatr im. St. Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź

 

w terminie do dnia 10 maja 2019 r. (liczy się data wpływu)

 

Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikacje formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

Załączniki:
Załącznik20 KB